Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2018

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2018 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Pri výpočte normatívov na rok 2018 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne: 

86% : 14%.

Originálne školské kompetencie

MŠ, ZUŠ, JŠ a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z.  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2018 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018.

Zákon č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk