Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania schválený s pripomienkami

Kategória: Aktuality

Vláda SR schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s pripomienkami (ďalej "NPRVV"). NPRVV bol pripravený na základe úloh obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády, autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Správy o stave školstva na Slovensku prerokovanej v roku 2013, ako aj ďalších relevantných dokumentov a materiálov v predmetnej oblasti.

Program obsahuje tri strategické ciele a desať čiastkových cieľov. Strategické ciele sú zamerané na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania, zvýšenie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania a na modernizáciu výchovy a vzdelávania. 

Efektívne fungujúce regionálne školstvo z hľadiska čiastkových cieľov by malo zabezpečiť učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce, dostupnosť pre všetky vrstvy spoločnosti, reagovať by malo na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe a poskytovať deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.

NPRVV identifikuje tri prierezové priority zamerané na riešenie významných a aktuálnych spoločenských a ekonomických problémov - integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému neformálneho vzdelávania.

Zdroj a bližšie informácie: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-218955?prefixFile=m_


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk