Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi,sk

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyšlo v Zbierke zákonov pod číslom 338/2019 Z.z.

Návrhom sa plní záväzok vyplývajúci z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len "zákon č. 553/2003 Z.z.") na roky 2019 – 2020, v zmysle ktorej sa platy zamestnancov vvkonávajúcich práce vo verejnom záujme valorizujú s účinnosťou od 1. januára 2020 o 10 %. Prijatím zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z., schváleným 26. júna 2019 a v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 zvyšujú platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj učiteľom vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov na začiatku ich kariéry s účinnosťou od 1. septembra 2019, do ktorého však nie je zahrnutá dohodnutá valorizácia platov od 1. januára 2020.

Legislatívny proces vo vláde: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/524

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov