Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 2/2018

Kategória: Aktuality

Vo februrárovom čísle časopisu Manažent školy v praxi sme sa venovali povinnostiam mzdovej účtovníčky, komplexnosti v edukácii o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V téme Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka píšeme o poruchách osobnosti a pokračujeme v informovaní aj o devalvačných prejavoch žiaka na osobu učiteĺa. Odporúčame si prečítať informácie aj o spolupráci rady školy s riaditeľom školy.

Z obsahu vyberáme

Mária Stanislavová - Rada školy a spolupráca s riaditeľom školy

Čo by členovia rady školy nemali pri svojej činnosti uplatňovať:

 • nemajú vykonávať kontroly úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu (prislúcha Štátnej školskej inšpekcii),
 • nemajú vykonávať kontroly v oblasti financovania (prislúcha príslušným kontrolným orgánom),
 • nemajú žiadať od riaditeľa školy predkladať také materiály, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov (napr. osobné spisy zamestnancov, podklady o mzdách konkrétnych zamestnancov),
 • nemajú žiadať o predloženie v písomnej forme takých materiálov alebo prehľadov, ktoré riaditeľ nemá povinnosť spracovávať, nemajú „duplicitne“ žiadať o predkladanie takých materiálov v písomnej podobe, ktoré má riaditeľ sprístupňovať verejnosti v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a aj sú sprístupnené (napr. zmluvy a dohody),
 • nemajú zvolávať zasadnutia rady školy „na poslednú chvíľu“ (môže sa stať, že si niektorý člen, prípadne prizvaný riaditeľ, nestihne upraviť svoj program a nemôže sa preto zúčastniť pri vyjadrovaní k nejakému dôležitému problému),
 • nemajú konať tak, že predseda rady školy zastupuje radu školy bez toho, aby zvolával zasadnutia a konzultoval so všetkými členmi (zasadnutia, vzájomné vzťahy členov, ich kompetencie... by mali byť konkretizované v štatúte – napr. rokovací poriadok; § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. ustanovuje, že orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, z čoho vyplýva, že sa stretnú na spoločnom zasadnutí),
 • nemajú presadzovať záujem len úzkeho okruhu rodičov alebo zamestnancov,
 • nemôžu ukladať úlohy riaditeľovi školy alebo školského zariadenia,
 • nemajú sa ovplyvňovať navzájom prostredníctvom neoverených informácií, treba nechať možnosť, aby každý člen mal rovnocenné právo na vyjadrenie svojho názoru,
 • nemali by aktivizovať svoju činnosť len v období pred výberovým konaním; v ostatnom čase je záujem niektorých rád škôl o uplatňovanie svojich kompetencií minimálny, prípadne žiadny (ak rada školy neuplatňuje svoje kompetencie priebežne, nemá dostatočný prehľad o činnosti školy, podmienkach výchovy a vzdelávania, problémocha dosiahnutých výsledkoch, nemôže sa ani objektívne vyjadrovať k materiálom predkladaných riaditeľom),
 • nemali by bezdôvodne obmedzovať prítomnosť ďalších osôb (zamestnancov, rodičov), ktoré majú záujem sa na zasadnutí zúčastniť (podľa § 24 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. je zasadnutie orgánu školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou nerozhodne inak; „inak“ rozhodnúť by rada školy mala len zo závažných dôvodov, nemôže si to ustanoviť v štatúte na celé funkčné obdobie na všetky zasadnutia),
 • rady školy nemôžu vykonávať činnosti vedúce k ustanoveniu novej rady školy (za ustanovenie rady školy je zodpovedný zriaďovateľ; postup pri ustanovení orgánov školskej samosprávy upravuje vyhláška č. 291/2004 Z. z.).

Viac v príspevku: Rada školy a spolupráca s riaditeľom školy


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk