Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu

Kategória: Aktuality

Nová vyhláška č. 85/2018 Z.z. definuje jednotné pravidlá na vyhotovovanie listinných rovnopisov bez ohľadu na to, či budú, alebo nebudú orgánmi verejnej moci od 1. novembra 2018 zapojené do centrálneho úradného doručovania.

Orgán verejnej moci vyhotovuje elektronický úradný dokument, autorizuje a doručuje ho podľa zákona o e-Governmente a až v prípade, ak osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, alebo sa ustanovenia o elektronickom doručovaní nepoužijú, vzniká povinnosť vyhotoviť listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu.

Pri jeho vyhotovovaní orgán verejnej moci transformuje elektronický úradný dokument do listinnej podoby tak, že ho vytlačí. Následne vyhotoví doložku o autorizácii len k elektronickému úradnému dokumentu (nie k jeho prílohám). Tá sa vyhotovuje na osobitnom papieri, ktorý sa následne priloží a spojí s vytlačeným listinným rovnopisom. V prípade centrálneho úradného doručovania bude listinný rovnopis vyhotovovať správca modulu elektronického úradného doručovania, resp.  poštový podnik, a to automatizovaným spôsobom.

Povinnou náležitosťou listinného rovnopisu je písomné vyhotovenie dokumentu vrátane príloh a doložky o autorizácii. Pri automatizovanom vyhotovovaní musí obsahovať aj riadiace znaky (identifikačné číslo dokumentu, počet a poradie strán, označenie subjektu, ktorý vyhotovuje rovnopis). 

Doložka o autorizácii musí povinne obsahovať spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu a údaje o osobe, ktorá elektronický úradný dokument autorizovala. V prípade, ak sa vyhotovuje rovnopis automatizovaným spôsobom, uvádza sa názov, sídlo a IČO poštového podniku, ktorý doložku vyhotovil a informácia o automatizovanom vyhotovení, dátum a čas vystavenia kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, autorizácie elektronického úradného dokumentu, vytvorenia doložky o autorizácii, identifikáciu dokumentu, názov dokumentu a zoznam príloh, ktoré sú autorizované. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_listinny-rovnopis-elektronicke


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov