Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hygienické požiadavky v letnom tábore

Kategória: Aktuality

Minulý rok vykonali pracovníci odborov hygieny detí a mládeže z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci zotavovacích podujatí, vrátane škôl v prírode, 1127 kontrol. Kontrolovali povinnosti, ktoré organizátorom podujatí vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a z vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Organizátor musí najmenej tridsať dní pred začatím prevádzky tábora požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o konaní zotavovacieho podujatia. K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti detí, o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami. Pri kontrole  musí preukázať spôsob zásobovania pitnou vodou, ďalej údaje o kvalite vody, spôsob stravovania, nakladania s odpadom a splniť i ďalšie kritériá.

Nevyhnutnou súčasťou letných táborov sú zdravotníci. 

K povinnostiam organizátorov patrí aj zabezpečenie stravovania detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž, pričom strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná, zabezpečenie lekárničky prvej pomoci, informovanie zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením vedenie dokumentácie o podujatí a jej uchovávanie šesť mesiacov od jeho skončenia.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3499:uvz-sr-o-musi-spa-letny-tabor&catid=63:deti-a-mlade&Itemid=70


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk