Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ zverejňuje informáciu o obsahu, termíne externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania.

V školskom roku 2022/2023 sa externé testovanie uskutoční v termíne 22. – 24. 03. 2023 v základnej škole určenej príslušným regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja.

Externé testovanie bude pozostávať zo štyroch testov administrovaných v listinnej podobe a to test z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra alebo maďarský jazyk a literatúra, test z matematiky, test zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda (fyzika, chémia a biológia) a test zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť (geografia, dejepis a občianska náuka).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/skolsky-rok-20222023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov