Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 26. mája 2020 pod číslom 2020/10884:1-C1620 Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 1. stupeň základnej školy“ s účinnosťou od 1. septembra 2020.

Všetky tri dodatky (č. 4, č. 5 a č. 6) k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2020 - https://www.minedu.sk/dodatky-k-svp-pre-zs-s-vyucovacim-jazykom-narodnostnej-mensiny-a-zs-s-vyucovanim-jazyka-narodnostnej-mensiny/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/nova-web-stranka-48.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov