Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý zákonný zástupca, bez ohľadu na to, či bude mať dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

Zo strany detí predstavuje zápis väčšinou prvé oboznámenie sa s prostredím, s pedagogickými zamestnancami. Pre školu je zápis prvou príležitosťou na zoznámenie sa s dieťaťom, posúdenie, či je dieťa na školu zrelé, pripravené. Učiteľky by mali pri zápise rozlíšiť deti, ktoré sú na vstup do školy spôsobilé a tie, pre ktoré je vhodný odklad povinnej školskej dochádzky, najmä z dôvodu nezrelosti, nepripravenosti.

Z tohto hľadiska podľa Bednárovej a Šmardovej (2012) zápis plní depistážnu funkciu, mal by však plniť aj funkciu preventívnu, a to práve z toho dôvodu, aby bolo rodičom vysvetlené, v čom je ich dieťa nepripravené na plnenie školskej dochádzky a navrhnúť možné riešenia.

Formu, obsah a rozpätie zápisu si volí každá škola podľa svojich potrieb a skúseností. Vo väčšine škôl je overovaná vývinová úroveň schopností a zručností potrebných pre zvládanie trívia (čítanie, písanie, počítanie), pozornosť je venovaná tiež sociálnej a emocionálnej zrelosti. Ako uvádza Steinerová (2010), zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa v podstate poníma ako evidencia detí, ktoré jej podľa dátumu narodenia podliehajú, je záverečným posúdením školskej zrelosti. 

Úlohy predkladané pred dieťa zväčša obsahujú kresbu postavy, spievanie piesne alebo recitovanie básničky, určovanie farieb, identifikáciu priestorových a časových vzťahov, geometrických tvarov, počítanie predmetov do desať a iné.

Rodičia prichádzajú na zápis s určitým očakávaním, ako ich dieťa zvládne požiadavky zápisu, či obstojí v plnení zadávaných úloh.

V súvislosti s tým, čo by malo dieťa vedieť pri vstupe do školy, Beňová (1997) píše nasledovné:

 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu;
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy, poznať cestu do školy
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie časti dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
 • poznať znaky ročných období;
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
 • poznať a pomenovať bežné domáce zvieratá, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich typické vonkajšie znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
 • správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor...).

V predškolskom veku je dôležité sa venovať takým schopnostiam, na ktorých podklade sa v budúcnosti potrebné zručnosti a vedomosti utvárajú. Pre čítanie, písanie a počítanie je potrebné rozvíjať predovšetkým reč, zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, grafomotoriku, základné matematické predstavy. Pokiaľ sú tieto schopnosti dobre rozvinuté, nie je dôvod odkladať plnenie začiatku povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ dieťa nespĺňa znaky školskej zrelosti, je treba hľadať príčiny školskej nezrelosti.

Literatúra:

 1. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. 2012. Školní zralost. Brno: Edika, 2012. s. 99. ISBN 978-80-266-0049-7
 2. STEINEROVÁ, Ľ., 2010. Kritériá školskej zrelosti a zápis detí do školy. [online]. Bratislava: Školský portál / Vzdelávanie a výchova. [citované 25. 01. 2010]. Dostupné na internete: http://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly
 3. BEŇOVÁ, T. 1997. Chystajte ma do školy. Bratislava: Iris, 1997. ISBN 80-88778-40-9.

Ďalšie príspevky k téme: Prijatie detí do 1. ročníka po termíne zápisuPlnenie povinnej školskej dochádzkyOsobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, Nultý ročníkPostup CPPPaP pri posudzovaní škoskej pripravenosti detí so SZP.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov