Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dátum, miesto a čas zápisu budúcich prvákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla daného roku, v ktorom má žiak začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu je zverejnený na viditeľnom mieste v priestoroch školy, na webovom sídle školy, v miestnych novinách.

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). 

(6) Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje 

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

  • 1. meno a priezvisko,
  • 2. dátum a miesto narodenia,
  • 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  • 4. rodné číslo,
  • 5. štátna príslušnosť,
  • 6. národnosť,
  • 7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
  • 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:

  • 1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  • 2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

O tom, čo treba priniesť so sebou na zápis, informuje škola alebo je informácia súčasťou všeobecne záväzného nariadenia, zvyčajne je to občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, vyplnená prihláška a v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Keďže od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť, na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa musí dostaviť každé školopovinné dieťa, t. j. dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok a dosiahlo školskú spôsobilosť.

Ak dieťa nedovŕšilo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy má právo rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, alebo o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy. Takéto rozhodnutie môže vydať vždy len na žiadosť zákonného zástupcu, ktorý k žiadosti priloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/zapis-do-1-rocnika-zakladnej-skoly.m-579.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk