Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Darujte 2 % zo zaplatených daní

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca apríla tohto roka. Keďže 30. apríl 2022 pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022.

Daňovník - fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a ktorý chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, je povinná podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou v lehote do 30. apríla 2022. Nakoľko tento deň pripadá na sobotu, vyhlásenie je nutné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022.

Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k podanému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_2percenta-ts


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk