Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.

Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov