Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k hodnoteniu v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Odpoveď MŠVVaŠ SR na  otázku, či sa zverejnené Usmernenie týka aj ZUŠ a JŠ: „ Áno, toto rozhodnutie sa primerane dotýka aj týchto škôl.“ Bližšie tu: https://ucimenadialku.sk/otazky/otazky-2020-2021 (časť Hodnotenie - otázka č. 2).  

Legislatíva: 

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

ŠPÚ - Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho obsahu v ZŠ

Štátny pedagogický ústav pripravil metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ platné od 11.1.2021. 

Pri zabezpečovaní rôznych foriem vzdelávania pre žiakov základných škôl sa pri rešpektovaní stanovených epidemiologických opatrení za prioritu považuje zabezpečiť právo na vzdelanie a vzdelávacie príležitos v maximálnej možnej miere pre všetkých žiakov vrátane tých, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie s využim digitálnych technológií; zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v prezenčnej alebo dištančnej forme vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/metodick%C3%A9%20usmernenie%20pre%20ZS%202021.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov