Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Jarné prázdniny, prechod na dištančné vyučovanie a pomoc mobilných operátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jesenné prázdniny: 30. október 2020, 2., 6., 9. november 2020.

Mimoriadne prerušenie vyučovania od 26. 10. 2020 do odvolania: ZŠ pre žiakov v 5. až 9. ročníku, ZŠ pre žiakov so ŠVVP v 5. až 9. ročníku, SŠ, SŠ pre žiakov so ŠVVP, JŠ, ZUŠ. Riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

Mimoriadne prerušenie od 26.10. 2020 do odvolania: prevádzku CVČ (riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti dištančnou formou), poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl, v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl, záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach (riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností vzdelávanie dištančnou formou).

V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä: výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených dverí do odvolania.

  • § 28 ods. (16) Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
  • § 30 ods. (7) Základná škola môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.
  • § 33 ods. (12) Stredná škola organizuje kurz na ochranu života a zdravia a môže organizovať kurz pohybových aktivít v prírode, exkurzie, školské výlety a ďalšie aktivity. Ak ide o neplnoletého žiaka, tieto aktivity organizuje po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

Vďaka pomoci od mobilných operátorov môžu riaditelia škôl požiadať o neobmedzené volania a navýšené mobilné dáta (10 GB mesačne) pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na dištančnom vzdelávaní žiakov.

Riaditelia môžu konkrétne telefónne čísla svojich zamestnancov nahlásiť prostredníctvom formulára na covid2021.iedu.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk