Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Budúci týždeň začínajú ústne maturitné skúšky

Kategória: Aktuality

V čase od 21. mája do 8. júna 2018 budú prebiehať interné časti maturitnej skúšky. Jednotlivým školám určili termíny OŠ OÚ stredným školám v ich územnej pôsobnosti.  

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturity a písomnú formu internej časti maturity a praktickú časť odbornej zložky maturity; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky maturity až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru.

Žiak môže konať maturitu len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. Maturitu z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Rozzumie sa tým aj absolvovanie len externej a internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

V školách alebo v triedach s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, sa maturita vykonáva podľa tejto zmluvy a podľa vykonávacieho protokolu.

V školách alebo v triedach, v ktorých sa vyučuje podľa medzinárodných programov sa maturitná skúška vykonáva podľa pravidiel príslušného medzinárodného programu. Maturitná skúška vykonaná podľa medzinárodného programu sa považuje za rovnocennú s maturitnou skúškou podľa tohto zákona.

Žiak podľa § 44 ods. 8  iak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety) a žiak podľa § 42 ods. 5 (žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v strednej odbornej škole len odborné vyučovacie predmety) vykoná maturitnú skúšku len z odbornej zložky maturitnej skúšky.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov