Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.gov.sk

Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je podpora multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na národnej a regionálnej úrovni.

 18. 12. 2019 vláda SR schválila Informáciu o napĺňaní strategických cieľov a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilímNa národnej úrovni sú pravidelne zapájané prostredníctvom svojich zástupcov rezorty práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, zdravotníctva, spravodlivosti, kultúry, vnútra a Generálna prokuratúra, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto materiálu.

Na regionálnej úrovni bolo do súčasnosti v rámci multidisciplinárnej spolupráce zapojených viac ako 3000 zástupcov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mestskej a obecnej polície, Policajného zboru, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, učiteľov a vychovávateľov, iných pedagogických zamestnancov, prokurátorov, Úradu komisára pre deti, zástupcov obcí a vyšších územných celkov, okresných súdov a mimovládnych a cirkevných organizácií. V rámci podpory profesionality výkonu spolupracovníkov participujúcich subjektov sa uskutočnilo 220 vzdelávacích podujatí pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov. Na podporu zvyšovania povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch sa realizujú osvetové a preventívne aktivity, do ktorých bolo zapojených do súčasnosti viac ako 40 000 účastníkov.

Zdroj: https://detstvobeznasilia.gov.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov