Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Akreditované inovačné vzdelávanie VÚDPaP - Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP ponúka akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré pomôže s návratom do škôl a prípravou na maturitné ročníky. Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen na školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie.

Program je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov kategóriách: vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd a učiteľ (podkategórie učiteľa: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ strednej odbornej školy). 

Témy:

  • Kariérová výchova v meniacom sa svete
  • Cielená a rešpektujúca komunikácia
  • Spolupráca a budovanie vzťahov
  • Tvorivé metódy v kariérovej výchove a poradenstve
  • Plánovací proces a vytváranie koncepcie v kariérovej výchove

Obsahovo vzdelávací program nadväzuje na existujúce prístupy v oblasti kariérového rozvoja a rozširuje ich o inovatívne prvky kariérovej výchovy, reálne príklady dobrej praxe a zážitkové metódy, ktoré si budete môcť prakticky vyskúšať. Doplnením sú aktuálne dáta z vývoja meniaceho sa sveta trhu práce. Zahŕňa tiež témy socio-emocionálneho vývinu dieťaťa a rozvoja životných zručností a iných zručností formovaných od raného veku.

Formou a obsahom sa vzdelávací program sústredí na rozvoj kľúčových kompetencií, ako napríklad spolupráca a budovanie vzťahov na interdisciplinárnej úrovni, rešpektujúcu a cielenú komunikáciu, zručnosti v nenásilnej komunikácií, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, facilitáciu a schopnosť efektívneho plánovania v oblasti kariérovej výchovy a jej štruktúry v rámci vzdelávacích osnov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov