Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2020/2021 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

Zariadenia školského stravovania - výber z POP 2019/2020 A

Publikované: Aktualizované:

Riaditelia zabezpečujú školské stravovanie v súlade s personálnymi a materiálno-technickými požiadavkami pre školské stravovanie s ohľadom na výživové požiadavky vekových kategórií stravníkov.

Priestupky mladistvých A

Publikované: Aktualizované:

Výber z publikácie Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých Na rozdiel od 14 ročných detí, ktoré sú už trestne zodpovedné, za priestupok u nás môžu pykať osoby až po dovŕšení 15 rokov, z čoho vyplýva, že trestná zodpovednosť fyzickej osoby je v Trestnom zákone stanovená vekovou hranicou 14 rokov, kým v Priestupkovom zákone je stanovená vekovou hranicou 15 rokov, čím sa vytvára zákonná medzera, ktorá spôsobuje beztrestnosť páchateľa skutku, ktorý orgány činné v trestnom konaní vyhodnotia ako priestupok.

Atestačná skúška - vedúca ŠKD A

Publikované: Aktualizované:

Otázka:  Musí mať vychovávateľka školského klubu detí, ktorú chceme vymenovať za vedúcu ŠKD, 1. atestačnú skúšku?     

Majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej - nevyhnutný kvalifikačný predpoklad A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej?

Priznanie kreditov za vykonanie štátnej jazykovej skúšky A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: V súlade s ustanovením § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnankyni vznikol od 1. 1. 2012 nárok na priznanie 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku, aj keď k uvedenému dátumu mala v školstve odpracovaných len jeden rok a 242 dní. V súčasnosti danú podmienku spĺňa, má tri roky pedagogickej praxe. Má jej byť priznaných 60 kreditov, ak pedagogickú spôsobilosť získala len 15. 5. 2015 a 28. 5. 2013 ukončila magisterské štúdium anglistika a amerikanistika na Prešovskej univerzite a okrem anglického jazyka pedagóg nemá kvalifikačné predpoklady na žiaden iný predmet, čiže vyučuje len anglický jazyk? Jazykovú skúšku z anglického jazyka urobila v roku 1997, ukončenú mala len strednú školu Hotelovú akadémiu, čiže nespĺňala pedagogickú spôsobilosť.

Doplnenie úväzku A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ odborných predmetov na strednej škole doplniť úväzok na praktickom vyučovaní a vždy bude zaradený ako učiteľ odborných predmetov alebo sa stane majstrom odbornej výchovy?

Úväzok riaditeľa ZŠ s MŠ so školským klubom detí A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Sme základná škola s materskou školou, máme aj školský klub. Do úväzku riaditeľa, keď ho chceme určiť podľa tried sa zohľadňuje počet tried v škole, v škôlke alebo aj počet oddelení v školskom klube? Ak sa zohľadňuje aj počet oddelení v školskom klube, zohľadňuje sa to aj zástupkyni riaditeľa školy pre základnú školu pri určovaní jej úväzku?

Platové zaradenie zamestnanca odborného učilišťa A

Publikované: Aktualizované:

Otázka Pedagogický zamestnanec pôsobí v odbornom učilišti od 1. septembra 2010 na pozícii majsterky odbornej výchovy v učebnom odbore Opatrovateľská starostlivosť. Jej doterajšie dosiahnuté vzdelanie je Stredná zdravotnícka škola (maturita), Slovenská technická univerzita (Ing., Fakulta materiálovo-technologická Trnava, štúdijný program – učiteľstvo technických profesijných predmetov v študijnom odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy), PF UK Bratislava (kvalifikačné vzdelávanie v študijnom odbore špeciálna pedagogika v študijnom programe špeciálna pedagogika v špecializácii: Pedagogika mentálne postihnutých), Katolícka univerzita (1. atestácia) a MPC (špeciálna pedagogika, B. Bystrica). Aké je jej platové zaradenie ako majsterky odbornej výchovy v učebnom odbore Opatrovateľská starostlivosť a učiteľky odborného predmetu Opatrovateľská starostlivosť?

Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy - pedagogika - vychovávateľstvo A

Publikované: Aktualizované:

Otázka:  Kolegyňa je zaradená v 12. platovej triede pracovná trieda 1 ako učiteľka na 1.stupni. Sú jej priznané kredity. Má vyštudované učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pedagogika a vychovávateľstvo. V marci 2002 jej bola udelená výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu. Je zaradená platovo správne? Nemala by byť nekvalifikovaná? Mohla vykonať 2. atestáciu?

Alkoholtester A

Publikované: Aktualizované:

Aký alkoholtester máme kúpiť, aby kontroly merania alkoholu zamestnancov boli použiteľné na právne účely (napr. na preukázanie hrubého porušenia disciplíny)?

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

103/2020 Z.z.

Schválený 28. 4. 2020 Účinný 30. 4. 2020 Novelizovaný: 3. 10. 2020  

513/1991 Zb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

431/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

483/2001 Z.z.

Schválený 5. 10. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

355/2006 Z.z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020